Spotkanie NSZZ „Solidarność” z Prezesem KGHM

Do spotkania między Przewodniczącymi Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych zrzeszonych w Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” z Prezesem Zarządu Marcinem Chludzińskim i Dyrektorem Kasjanem Wyligałą doszło 7 marca 2019 r. Celem spotkania było omówienie sytuacji spółek z Grupy Kapitałowej KGHM, prowadzonych negocjacji płacowych i propozycji wprowadzenia zapisu o gwarantowanym wzroście wynagrodzeń.

NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Bogusław Szarek – Wiceprzewodniczący KSGRM i Przewodniczący w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, Ireneusz Pasis – Wiceprzewodniczący KSGRM i Przewodniczący w PeBeKa, Iwona Majsner – Przewodnicząca w WPEC w Legnicy, Arkadiusz Dąbrowski – Wiceprzewodniczący w WPEC w Legnicy, Joanna Pomykała – Przewodnicząca w KGHM Metraco, Dagmara Jędrzejczyk – Przewodnicząca w Inova CIT, Przemysław Darowski – Przewodniczący w Pol-Miedź Trans i PMT Linie Kolejowe, Jarosław Ratka – Przewodniczący w Energetyka i Wiesław Baran – Przewodniczący w Mercus Logistyka.

Jak na wstępie zaznaczył Przewodniczący Bogusław Szarek, niezbędne jest doprowadzenie do sytuacji, w której już na etapie budżetowania będzie jasność ile środków można przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń. Podstawą do rozwiązania problemu jest wpisanie do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy lub Regulaminu Wynagradzania w poszczególnych spółkach z Grupy Kapitałowej analogicznego zapisu do tego, który jest w ZUZP dla pracowników KGHM. Stały wzrost wynagrodzenia oparty na wzroście średniego wynagrodzenia w przemyśle jest najlepszą podstawą do negocjacji płacowych. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w poszczególnych Spółkach powinni negocjować z Zarządami wprowadzenie podobnego zapisu.

Inną sprawą są bieżące negocjacje płacowe w Spółkach. Wśród obecnych na sali Przewodniczących jedynie w Pol-Miedź Trans i Energetyce nie było jeszcze podpisanych porozumień. W pozostałych spółkach negocjacje zakończyły się podpisaniem ważnych porozumień z bardzo korzystnymi dla pracowników zapisami.

„Dziękuję z naszej strony Panom Prezesowi i Dyrektorowi za zaangażowanie, ale przede wszystkim Irkowi Pasisowi, bo zaangażowanie Sekcji na rzecz Grupy Kapitałowej w głównej mierze jest po jego stronie. Dziękuję też Wam, Przewodniczącym. Mamy nadzieję, że do tego doprowadzimy, aby w przyszłości porozumienia były negocjowane w taki sposób jak miało to miejsce” – podsumował Przewodniczący Bogusław Szarek.

Prezes Marcin Chludziński dodał ze swojej strony, że należy dbać o pracowników jednocześnie pamiętając o warunkach ekonomicznych. Zarząd nie jest w stanie zrobić więcej niż pozwalają na to finanse. Prezes podziękował Przewodniczącym Bogusławowi Szarkowi i Ireneuszowi Pasisowi za współpracę w postaci skoordynowania działań w spółkach Grupy Kapitałowej. Dodatkowo za konieczne uznał zajęcie się również takimi firmami, które są stabilne, ale nie mają perspektywy rozwoju. „Naszą rolą jest, żeby tak pokierować spółkami i obrać ich strategie, żeby miały ekonomiczną rację bytu co przełoży się na wzrost wynagrodzeń” – stwierdził Prezes Marcin Chludziński.

Dyrektor Kasjan Wyligała wskazał, że ważna jest rozmowa ze stroną społeczną, która najlepiej wie jak wygląda sytuacja od środka, co można zmienić i usprawnić. Stąd decyzja o rewaloryzowaniu umów na świadczone przez Spółki usługi na rzecz KGHM, które nie były od dłuższego czasu podnoszone i przeznaczenie tych środków na podwyżki.

Iwona Majsner, Przewodnicząca Komisji Zakładowej w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Legnicy, podziękowała Zarządowi za umożliwienie wprowadzenia kompleksowych podwyżek, co ostatnio miało miejsce wiele lat temu. Przewodnicząca odniosła się też do restrukturyzacji w WPEC, gdzie z tego powodu w ciągu kilku lat zatrudnienie spadło o połowę. Dodała przy tym, że już nie ma czego „restrukturyzować”. Inną kwestią jest problem z czynnikiem zewnętrznym w postaci konieczności zakupu limitów emisji dwutlenku węgla. Jest to związane z koniecznością wydatkowania ok. 8 mln zł co jest zabójcze dla WPEC i bez pomocy z zewnątrz będzie problem. W odpowiedzi Dyrektor Wyligała stwierdził, że zostanie powołany zespół roboczy składający się z organów Energetyki i WPEC-u w celu uporządkowania aktywów – produkcja i dystrybucja.

Ze strony NSZZ „Solidarność” w KGHM Metraco głos zabrała Przewodnicząca Joanna Pomykała, która stwierdziła, że po raz drugi udało się porozumieć w sprawie podwyżek z nowym Zarządem Spółki. Wcześniej przez pięć lat nie można było dojść do porozumienia. Załoga czuje, że coś się zmieniło i idziemy ku dobremu, systemowemu rozwiązywaniu problemów. Komisja Zakładowa w Metraco oczekuje rozmów w sprawie wprowadzenia zmian zmierzających do ustalenia gwarantowanego wzrostu wynagrodzeń każdego roku, który byłby podstawą do negocjacji.

NSZZ „Solidarność” w INOVA CIT reprezentowała Przewodnicząca Dagmara Jędrzejczyk. Podobnie jak poprzedniczki podziękowała za koordynację działań i rewaloryzację kwot za wykonywane usługi na rzecz KGHM, co poskutkowało podpisaniem bardzo ważnego Porozumienia. Po raz pierwszy wszyscy pracownicy otrzymali podwyżki do stawek płac zasadniczych. Doszło też do usystematyzowania stawek płac zasadniczych i urealnienia widełek dla poszczególnych stanowisk. Od kilkunastu lat takiej sytuacji nie było. Jednocześnie Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o wsparcie bieżącej działalności, aby firma mogła jeszcze lepiej rozwijać się w przyszłym roku.

Przewodniczący Przemysław Darowski z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Pol-Miedź Trans, gdzie negocjacje jeszcze się nie zakończyły, robi wszystko co w jego mocy i ma nadzieję, że negocjacje w Pol-Miedź Trans i wszystkie dodatkowe sprawy zostaną w najbliższym czasie domknięte – rozmowy są na ukończeniu.

W Energetyce, podobnie jak w Pol-Miedź Trans negocjacje jeszcze trwały (w momencie wydania Pryzmatu porozumienie zostało już podpisane), więc Przewodniczący Jarosław Ratka wypowiedział się w podobnym tonie. Jest czas oczekiwania, choć Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawiera zapis, że do końca lutego powinny być wynegocjowane warunki wzrostu płac w danym roku. Spotkania są przesuwane co budzi niepokój załogi. Komisja Zakładowa wie jaka jest sytuacja w Spółce i przedstawia realne oczekiwania. Przewodniczący podziękował za spotkanie i zrozumienie władz KGHM odnośnie sytuacji w Spółce.

Wiesław Baran, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Mercus Logistyka przypomniał, że porozumienie w Spółce dopiero będzie podpisane i zacznie obowiązywać od lipca 2019 roku. Oczekiwania są duże ze względu na ubiegłoroczny, rekordowy wzrost funduszu na wynagrodzenia i podwyżki dla wszystkich pracowników.

W toku dyskusji przypomniano, że dodatkowym obciążeniem dla Spółek z Grupy Kapitałowej KGHM jest wprowadzony Pracowniczy Program Emerytalny, bardziej korzystny od Pracowniczych Planów Kapitałowych, które byłyby obligatoryjnie wprowadzone w związku z uchwaloną przez Sejm ustawą. Początkowo minimalny odpis na PPE wynosi 3,5%, ale maksymalna wysokość to 7% i do tego NSZZ „Solidarność” w Grupie Kapitałowej będzie dążyć.

Jako ostatni z przedstawicieli Spółek Grupy Kapitałowej głos zabrał Ireneusz Pasis, członek Rady Nadzorczej KGHM z wyboru załogi i Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PeBeKa. Przewodniczący wskazał, że Grupa Kapitałowa KGHM jest dowodem, iż porozumienia można zawierać w wyniku dialogu. Przypomniał też jedną z ostatnich decyzji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, której Bogusław Szarek jest członkiem, o zawiązaniu zespołów negocjacyjnych w rozmowach z rządem na różnych płaszczyznach. Z jednej strony na szczeblu krajowym są akty protestacyjne, ale została też pokazana wola rozmów i rozwiązywania problemów poprzez dialog. Przewodniczący Bogusław Szarek dodał, że Przewodniczącym zespołu ds. energetyki jest Dominik Kolorz, jeden z przedstawicieli ze strony Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Podczas prac Zespołu jednym z tematów rozmów i negocjacji ze stroną rządową będzie podatek od wydobycia niektórych kopalin. Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” jest jedną z Sekcji branżowych wchodzących w struktury Sekretariatu.

Przewodniczący Ireneusz Pasis dodał też, że nie uda się tak łatwo zniwelować wieloletnich zaniedbań, np. umów podpisywanych poniżej realnych kosztów. Trzeba będzie nad tym pracować w najbliższych miesiącach i latach. Wspomniał też o prowadzonych rozmowach z Dyrektorem Kasjanem Wyligałą o „budżetowaniu się” KGHM-u i zachwianej równowadze, ponieważ Kombinat planuje budżet jako pierwszy. Spółki kwalifikowane są jako „koszty”, ale nie uwzględnia się w tym kosztów wzrostu wynagrodzeń, cen towarów i usług, które z każdym rokiem postępują. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Spółkach Grupy Kapitałowej przychodząc na rozmowy z Zarządami w sprawie negocjacji płacowych na starcie mają ogromny problem niemal nie do przeskoczenia.

Stąd postulat wprowadzenia gwarantowanego współczynnika wzrostu wynagrodzeń, co pozwoliłoby negocjować ceny z Centralnym Biurem Zakupów z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń. Ze strony Przewodniczącego Ireneusza Pasisa padły też podziękowania od NSZZ „Solidarność” z Biprometu za doprowadzenie do zmian w Spółce i odblokowanie możliwości kategoryzacji stawek osobistego zaszeregowania. Komisja Zakładowa w Nitroergu również dziękowała za możliwość spotkania i przekazała za pośrednictwem Ireneusza Pasisa zaproszenie do Krupskiego Młyna – zakładu należącego do Nitroergu. Na koniec Przewodniczący podziękował Dyrektorowi Kasjanowi Wyligale za wykonaną pracę i wsparcie przy koordynowaniu negocjacji płacowych w Spółkach. Podziękowania skierował też do Prezesa za możliwość indeksacji płac wszystkich pracowników.

Na koniec Prezes Marcin Chludziński wyraził zadowolenie, że udało się doprowadzić do licznych, satysfakcjonujących obie strony porozumień. Dodał też, że często dostaje pytania o współpracę ze związkami zawodowymi w KGHM-ie. Odpowiada wtedy, że strona społeczna jest ważna i zawsze jest gotowość do współpracy. Jest rozmowa, spotkania i znajdowanie optymalnych rozwiązań. Jak stwierdził, to właśnie zadaniem Zarządów jest szukanie pieniędzy na rozwój i wzrost wynagrodzeń.