Negocjacje płacowe w KGHM zakończone podpisaniem Porozumienia

Spotkanie organizacji związkowych z Zarządem KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 22 stycznia br. zakończyło się podpisaniem Porozumienia dotyczącego kształtowania płac i świadczeń pracowniczych w 2019 r. Zmianie ulegnie, m.in. tabela z kategoriami osobistego zaszeregowania oraz podstawa wymiaru dodatków zmianowych, która nie była zmieniana od wielu lat.

Pracodawca przekazał przedstawicielom organizacji związkowych następujące informacje:

- Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 18331 pracowników i wzrosło o 133 osoby w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zatrudnienie wzrosło w Hucie Miedzi Legnica, Hucie Miedzi Głogów, Zakładzie Hydrotechnicznym, COPI i Centrali. W pozostałych Oddziałach utrzymało się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.

- Średnia płaca brutto w porównaniu do tego samego okresu (razem z wypłatą nagrody rocznej) wyniosła 10672 zł - wzrost o 5,4% (550 zł). Średnia płaca brutto bez nagrody rocznej wyniosła 9234 zł i wzrosła o 6,8% (584 zł). Inflacja utrzymała się na poziomie 1,6%.

- Udział procentowy płacy zasadniczej w strukturze średnich wynagrodzeń rok do roku nieznacznie wzrósł z 20,55% do 20,63% całości wynagrodzenia.

- Do Pracowniczego Programu Emerytalnego zapisanych jest łącznie 17433 z 18504 pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2018 r., co stanowi 94,21%. Odprowadzanie dodatkowych, dobrowolnych składek na PPE zadeklarowało 3420 osób. Średnia wysokość składki dodatkowej wyniosła 75 zł miesięcznie.

- Z abonamentu medycznego korzysta 11759 pracowników co stanowi 63,55% stanu zatrudnienia. Dodatkowo zapisanych jest 3548 członków rodzin pracowników.

- Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w 2018 r. wyniósł 7,1%, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.


Na spotkaniu strony doszły do Porozumienia, które sformułowano w Protokole dodatkowym nr 23 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zawarto w nim nie tylko zagwarantowany przez zapisy ZUZP wzrost kwot kategorii osobistego zaszeregowania – punktów jest więcej.

Ze spraw płacowych ustalono podwyższenie stawek płac zasadniczych o 5,6% - zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z zapisami ZUZP „stawki płac zasadniczych w danym roku wzrastają o wskaźnik obliczony jako 0,8 wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w czwartym kwartale roku ubiegłego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w stosunku analogicznego wynagrodzenia z roku poprzedniego”. Poniżej treść Porozumienia i tabela płac zasadniczych (kategorii osobistego zaszeregowania) po zmianach.

W ramach Porozumienia po wielu latach doszło zwiększenie podstawy wymiaru dodatków zmianowych z VIII na X kategorię. Dodatkowo, od 1 stycznia br. wzrósł ekwiwalent za deputat węglowy o 7,7%, co oznacza wzrost miesięcznego ekwiwalentu o 42,47 zł (8 ton – pracownicy na stanowiskach dołowych) i 31,85 zł (6 ton – pracownicy na stanowiskach powierzchniowych).

Protokół dodatkowy wprowadza uwzględnienie w okresach zatrudnienia uprawniających do należnych nagród i świadczeń okresów przerw w pracy w przypadku sądowego przywrócenia do pracy oraz uwzględnienie w okresach uprawniających do odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych okresu urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Z innych spraw poruszono temat podatku od miedzi i srebra. Jak czytamy: „W momencie zmian w obowiązujących przepisach dotyczących podatku od wydobycia niektórych kopalin Strony zobowiązują się do podjęcia rozmów w sprawie wypłaty dodatkowej nagrody rocznej za wypracowanie zysku, nie później niż do końca czerwca br.”. Podatek obciąża wysokość nagrody z zysku dla pracowników i mamy nadzieję, że dojdzie do zmiany przepisów, a pracownicy na tym skorzystają. Sprawa ma związek z zawarciem koalicji między Prawem i Sprawiedliwością a Bezpartyjnymi Samorządowcami w sejmiku wojewódzkim. Jednym z warunków powstania koalicji jest zmniejszenie wysokości podatku od miedzi i srebra o 15% - Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” pilotuje sprawę. Obecnie w budżecie państwa rząd nie uwzględnił zmiany, ponieważ najpierw musi być zmieniona ustawa.

Zgodnie z ustaleniami przeszeregowania w Oddziałach będą realizowane w ramach przyznanych budżetów. W pierwszym półroczu br. podjęte zostaną rozmowy w celu wypracowania nowych zasad dodatków za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych, aktualizacji urlopów dodatkowych w HM Głogów i w HM Legnica oraz zasad przyznawania urlopów dodatkowych dla pracowników dołowych.

Ostatni punkt Porozumienia dotyczy współpracy KGHM z MCZ w ramach abonamentu medycznego. Z powodu niewydolności poszczególnych elementów Abonamentowej Opieki Medycznej po analizie funkcjonowania Pracodawca i organizacje związkowe we współpracy z MCZ podejmą decyzję o ewentualnej aktualizacji zasad abonamentu medycznego.